شــــوخیـــ

 عشــــق تــــــو

 شوخی زیبایی بود که خــــــداوند با قلب من کرد!

 زیــــــبا بود............

 امــــــا..........

 شـــــــــوخی بود!

 حـــــــــــالا. . .

 تــــو بی تقصــــــــیری !

 خــــــدای تو هم بی تقصیر است !

 من تــــــاوان اشتباه خود را پس می دهم. . .!

 تمام این تنــــــــــهایی...........

 تاوان «جــــدی گرفتن آن شـــــــوخی» است!

/ 0 نظر / 24 بازدید