خــدا جونم دوستت دارم

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

سـلام عـزیـزتـریـنـم

نمے دونم از کجا شــروع کنم یا از چـے باید بگم

دلم برات تـنـ ـگ شده همـیــ ــن

خوشحالم که هنوز میاے و توے  دنـیـاے دلتنگی هام پا مے زارے

و هنوز فـراموشـ ـم نکردے

کاش مے دونستی که چقدر دوسـتـت دارم
 
کاش دل تو هم برام تـنـگ بشه
 
کاشـــکے تو هم برای یه بــ ـار هم که شده منـ ـو صـدا کنے

من چشـمام رو مے بندم تا فقط صداے تـو رو بشنوم صــــ ـــــدام کــن

میگن تو همه جا هستے ولے چرا من احساست نمے کنم  پس کجایے

من جا مونده ے کدوم لحـ ـظه ها و ثـانـ ـیه ها هستم که در اونا جایے

برای تو نیست

من لا به لای کدوم ساعتـها،دقیقـه ها و ثانیـه ها تو رو گم کردم
 

خسته ام از حـصـ ــار لحظه هایے که بین من  و تو فاصـ ــله انداخته

و نمے ذاره تـ ـو رو حس کنم

 من هر روز تو رو توے این دنیـ ــا گم می کنم ،

کنارمــ ـے ولے نمی بینمت

 مثل آدماے دیگه تا وقتی مشــ ـکلے نداشته باشم پیشت نمیام
 
سر گــ ـرم میشم به چیزاے دیگه و باز تو رو گــــــ ــــم مے کنم

دل مے بندم  به آدمایےکه فقط دل شکستنو یاد گرفتن

 و فرامــ ــوش کردن  رو
 
خــــــ ــــدایا خــــستــه ام  دلــم گــرفته

مــــن کجـ ــاے این دنیــا هســتم که تو رو ندارم

چـے جای تو رو برام پر کرده که تو نیستے تو دنیاے من

کاشکے تو توی همه لحــ ـظـه هام جارے بودی فقط تـــــ ــــــو

ما آدما جز تو هیچ کسـ ـے رو نداریم ما تـ ـو رو داریم

ولی تو نمی دونم مــ ـا رو دارے یا نـ ـه
 

خـــــ ـــدایا میشه منو بغل کنے
 
من دوســ ـت دارم توے آغـ ـوش تو باشم
 
یعنی امـ ـن ترین جاے این دنیا ،دلم می خواد  تو آغوشت  گـ ـریه کنم
 
برا ے خودم و براے آدمـ ـاے مثل خودم

آدماے تنـ ـها ، و غریـ ـب حتی توے دنیــ ــاے خودشون

من می خوام دنیامو با تو قـســ ــمت کنم 

پس نگـ ـام کن چشات رو به روم باز کن منـ ــو ببین
 
نکنه کارے کردم که چشـ ــماتـ ـو به روی دنیاے من بستی

دستامو دراز می کنم تا دستــ ـاے مهربونت پناهی باشه بــ ـرام

دستامـو بگیـ ــرتا گرمی دستاتو احسـ ــاس کنم

بخاطر خیلی چیزا ازم دلـ ـگیـ ـرے می دونم  ،راهی که دارم می رم

به تو نمـ ــی رسه می دونم

 ولے با تـمــ ـوم این  حرفا عــــــ ــاشـ ــقـ ـتـ ـم
 
تــ ـنـ ـهامــــ   نــ ــذار
 
عــ ـشـ ــقــ  مــ ــنـ ــ

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com
 

 

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

خدایا....

 آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی

از زنده بودنم

  و آن گونه بمیران که کسی به وجد

نیاید از نبودنم

 


تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

/ 0 نظر / 12 بازدید